Sino siya ang lakas ng dating lyrics

Posted by / 03-Jan-2020 14:06

Sino siya ang lakas ng dating lyrics

(b) Gaano katindi makaiimpluwensiya sa isang tao ang Bibliya? E., si apostol Pablo ay sumulat ng isang liham sa kongregasyong Kristiyano sa Roma.

Doon ay itinampok niya ang kahilingan na ang mga tunay na Kristiyano’y kailangang gumawa ng mga pagbabago.

Si Pablo, sa Colosas , ay nagsabi na ang ating mga pagkatao ay nababago sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman, yaong kaalaman na masusumpungan sa Bibliya.

Papaano ngang ang gayong kaalaman ay bumabago sa mga tao?

Ang Papel na Ginagampanan ng Tumpak na Kaalaman 10, 11.

(a) Pagka tayo’y nag-aaral ng Bibliya, ano ba ang ating natututuhan tungkol sa kanais-nais at di-kanais-nais na ugali ng pagkatao?

Minsan, pagkatapos na makagawa siya ng ilang pagsulong sa kaniyang pag-aaral, isang taong hindi niya kilala ang sumigaw ng mga pag-iinsulto sa kaniya.

Nadama ng binata ang dating nag-iinit na damdamin sa loob niya.

(Efeso 5:1) Sa pamamagitan ng Bibliya, ang personalidad ng Diyos ay nahahayag sa atin.Nakakatulad na mga pagbabago ng pagkatao ang makikita ngayon.Halimbawa, isang batang lalaki sa Timog Amerika ang naulila sa edad na siyam na taon.(Mateo ) Bilang mapagmahal na mga anak, ibig nating makalugod sa ating makalangit na Ama, kaya’t sinisikap nating tularan ang kaniyang personalidad hanggang sa magagawa natin sa ating mahina, di-sakdal na kalagayan.​—Efeso 5:1. Anong kaalaman ang nagtuturo sa atin na ‘ibigin ang katuwiran at kapootan ang kasamaan’?Ang tagapagpakilos sa atin ay pinatitibay ng kaalaman na ibinibigay ng Bibliya tungkol sa hantungan ng kapuwa mabuting mga ugali ng personalidad at masasamang ugali.

sino siya ang lakas ng dating lyrics-34sino siya ang lakas ng dating lyrics-40sino siya ang lakas ng dating lyrics-1

“Ang Salita ng Diyos ay Buháy at Mabisa ang Lakas” 1, 2.